Informacja o realizowanej strategii podatkowej

INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ
(za okres 1 stycznia 2021 r – 31 grudnia 2021 r.)

1. Cel informacji i podstawa prawna
Informacja o realizowanej strategii podatkowej [dalej: Informacja] dotycząca działalności
Jarmag sp. z o.o. [dalej: Jarmag lub Spółka] została sporządzona oraz podana do publicznej
wiadomości w wykonaniu nałożonego na Spółkę obowiązku wynikającego z art. 27c ust.1
w zw. z art.27b ust.2 pkt 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 1. Przepis
ten zobowiązuje do sporządzenia i podania do publicznej wiadomości informacji o
realizowanej strategii podatkowej podatników, których przychody przekroczyły w roku
podatkowym równowartość 50 milionów EUR
Przychody Spółki w roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021
r. przekroczyły równowartość 50 milionów EUR, Spółka jest zobowiązana do sporządzenia
Informacji za ww. okres.
Jarmag posiada strategię podatkową, wskazującą podejście Spółki do zarządzania funkcją
podatkową, określającą cele oraz środki umożliwiające prawidłową i terminową realizację
obowiązków podatkowych.